Functieomschrijving

Technisch directeur bij de Directie Bouw- & Vastgoedoperaties bij de Grondregie van de Stadseigendommen (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Grondregie van de Stadseigendommen beheert het patrimonium van de Stad, met meer dan 3.200 woningen. Zijn opdracht bestaat uit het beheer en de ontwikkeling van zijn onroerend goed, de uitvoering van het huisvestingsbeleid met inbegrip van het administratief en technisch huurbeheer van het privé-patrimonium (handelszaken, woningen, parkings, terreinen) van de Stad, het afsluiten van exploitatieconcessies, erfpachten, rechten van opstal, …, een actief aankoop- en verkoopbeleid (terreinen, gebouwen) met het oog op de optimalisering van de grondreserves, de heropbouw en de renovatie van de eigen goederen met oog voor duurzame ontwikkeling.

De organisatorische eenheid Bouw- en Vastgoedoperaties zorgt voor de uitvoering van de vastgoedstrategie, van de voorontwerpen en/of projecten met betrekking tot (on)bebouwde percelen en de inherente vastgoedoperaties (bouw, renovatie, ruiling, aankoop en verkoop, verkaveling, grondgebruik,…).

Functie

De technisch directeur verwezenlijkt de door de algemene directie vastgelegde doelstellingen. In samenspraak met de algemene directie zorgt hij/zij voor de uitvoering van de vastgoedstrategie, van de voorontwerpen en/of projecten met betrekking tot (on)bebouwde percelen en de inherente vastgoedoperaties (bouw, renovatie, ruiling, aankoop en verkoop, verkaveling, grondgebruik,…).

Taken:

 • De operationele opvolging verzekeren van de stedenbouwkundige ontwikkeling van de woonzones met bijzondere aandacht voor duurzame ontwikkeling (wijkcontracten, ontwikkeling van het patrimonium van de Grondregie met name het creëren van middenklasse woningen, het publiek beheersrecht van verwaarloosde of ongezonde woningen)
 • Voor de controle, de opvolging van de ontwikkeling en de uitvoering zorgen van meerjarenplannen met betrekking tot de ontwikkeling van het patrimonium (met inbegrip van de opvolging van de begrotingsprognoses)
 • De bijzondere bestekken opstellen en op technisch en administratief vlak uitvoeren, mbt de ontwikkeling van het patrimonium
 • Voor het operationeel beheer van het team van architecten, administratieve medewerkers en technici (25 personen) zorgen, die belast zijn met het opvolgen van te realiseren of lopende werven
 • Bouwprojectplannen uittekenen, technische verslagen en verslagen aan het College en aan de Gemeenteraad, briefwisseling aan de huurders (NL/FR) en aan andere gesprekspartners opstellen
 • Het dagelijks beheer verzekeren van de terreinen en het kadaster van de gebouwen van de Grondregie, met inbegrip van opmetingen, ramingen, plaatsbeschrijvingen, …
 • Diverse soorten contracten afsluiten en opvolgen: erfpachten, concessies, recht van opstal, beheer van lange en korte termijncontracten
 • Aan de ontwikkeling van acties en strategieën deelnemen, met betrekking tot het promoten van gerealiseerde panden

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma dat toegang geeft tot functies van niveau A in de federale overheidsdiensten
  of de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Ervaring hebben in een leidinggevende functie op universitair niveau
 3. Gevorderde kennis hebben van gebouwen (materies/technieken)
 4. Ervaring hebben in het domein van bouw en renovatie van residentiële gebouwen (20 à 100 entiteiten)
 5. Gevorderde ervaring/kennis hebben inzake overheidsopdrachten

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks nettoloon: 2.544,10 € (minimum)/3.754,79 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de Dienst Geldelijke Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02/279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: maaltijdcheques, volledige terugbetaling van MIVB-abonnement en gedeeltelijke terugbetaling NMBS-abonnement, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Onvolledige kandidaturen worden niet in aanmerking genomen.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is vrijdag 6 april 2018.

Voor meer informatie nodigen wij u uit de informatiebrochure te raadplegen (PDF).

 • Online op:do 1 maart 2018
 • Locatie: Brussel

Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Boulevard Anspach 6
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]