Directeur bij het Departement Cultuur-Jeugd-Sport – Directie MUSEA (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Cultuur-Jeugd-Sport wordt gekenmerkt door de diversiteit en complementariteit van zijn diensten, allemaal gericht op het onthaal van het publiek. Zijn veelzijdige en gediversifieerde activiteiten zijn gericht op de intellectuele, culturele en artistieke, sociale en lichamelijke ontplooiing van de burgers van de Stad Brussel.

Zijn diensten omvatten:

- Cultuur, met de diensten Archieven, Musea en de dienst "Cultuur", die tentoonstellingen, folklore, podiumkunsten en evenementen in openbare ruimten omvat. Deze diensten zijn verantwoordelijk voor het beheer van het erfgoed van de Stad Brussel, de ondersteuning van creatief werk en kunstenaars, en de promotie van het Brussels cultureel erfgoed (folklore, immaterieel erfgoed, kunst in de openbare ruimte, enz.);

- Jeugd verzorgt de omkadering van kinderen en jongeren buiten de schoolperioden en organiseert activiteiten en evenementen voor hen in verschillende Brusselse wijken;

- Sport, met de dienst Sport, die concrete acties onderneemt in een groot aantal sportdisciplines en het publiek voorziet van de infrastructuur die nodig is om deze disciplines te beoefenen. Deze ondersteunt ook sportverenigingen en de toegang tot sportactiviteiten.

De instellingen en culturele en sportieve locaties van de Stad Brussel bieden een gevarieerd en gespecialiseerd activiteitenaanbod.

Na verschillende ontwikkelingsfasen te hebben doorlopen, vormt de directie Musea van de Stad Brussel een entiteit die bestaat uit vijf museumcomponenten, elk met een eigen identiteit:

- het Broodhuis - Museum van de Stad Brussel,

- de GardeRobe MannekenPis

- het Mode & Kant Museum

- het Riolenmuseum

- De Centrale

Deze vijf sites hebben een grote gemene deler: ze hebben een sterke intrinsieke band met Brussel; ze slaan bruggen tussen verleden en heden; ze werken in een geest van openbare dienstverlening, waarbij de doelstelling van toegankelijkheid tot cultuur centraal staat; ze zijn gevestigd in het hartje van Brussel, de hoofdstad van België en Europa, en ze richten zich zowel tot Brusselaars als tot toeristen die Brussel bezoeken.

Toch ontwikkelen ze elk een uniek wetenschappelijk en cultureel project in het museumlandschap van Brussel en de Federatie Wallonië-Brussel, dat tot uiting komt in hun collecties, hun conservatie-eisen, hun aankoopbeleid, hun methode om de waarde van de collecties te verhogen, hun middelen en bezoekerstools, hun doelgroepen en publieksopbouw, hun partnerschappen en netwerken, hun communicatie enz.

Vanuit organisatorisch oogpunt beschikt elk museum over een eigen wetenschappelijke staf, terwijl de andere diensten worden gedeeld: publiekswerking, communicatiedienst, administratieve dienst, bewakingsdienst, technische dienst.

Ook de depots van de musea, de bestellingen van materiaal en uitrustingen, het informaticamateriaal, de digitale inventaris enz. zijn gedeeld, soms zelfs op breder niveau van de Stad Brussel of daarbuiten.

Een directeur/directrice, die valt onder het departement Cultuur, Jeugd en Sport van de Stad, houdt toezicht op de structuur.

Functie

Missie :

 • De strategische doelstellingen van de directie Musea realiseren en deze samen met de verantwoordelijken van de diensten omzetten in een operationeel plan, in lijn met de reglementering van de Musea en de doelstellingen die zijn vastgelegd door het College.
 • De verschillende diensten coördineren en zorgen voor consistentie met de beslissingen die voor de hele administratie worden genomen.
 • Leidinggeven aan en aansturen van locatiemanagers (coachen, motiveren, begeleiden, inspireren, aansturen, beslissen)
 • De museumbudgetten beheren

De administratie vertegenwoordigen en toezien op de naleving van de wetgeving, de kwaliteit van het werk, de tevredenheid van het publiek, de goede uitvoering van de belangrijkste taken van de musea (wetenschappelijk, educatief, technisch en administratief) en de ontwikkeling en invloed van de musea van de Stad

Taken :

 • De strategie vertalen naar operationele plannen, het museumbeleid uitvoeren in lijn met de wet- en regelgeving en de budgetten. Het bepalen van de prioriteiten samen met de algemene directie. Het uitwerken, opvolgen en controleren van het operationeel plan van de dienst in lijn met de strategische doelstellingen die zijn vastgelegd door de algemene directie.
 • Het structureren, organiseren, coördineren, opvolgen en controleren van de kwantitatieve en kwalitatieve uitvoering van de opdrachten en doelstellingen, terugkerende activiteiten, regelgevende en administratieve richtlijnen van de musea.
 • Het coördineren van de wetenschappelijke, technische en evenementenactiviteiten van de diensten (OE). Samen met de diensthoofden het HR-beheer verzorgen, met als doel de harmonie binnen de teams en het succes van projecten te garanderen. Het coördineren van de opleidingsprogramma's, het beslechten en voorkomen van conflicten.
 • Het definiëren en aansturen, in nauwe samenwerking met de diensten, van de wetenschappelijke en artistieke projecten en activiteiten. Het coördineren van de transversale projecten met de algemene directie.
 • Het coördineren en versterken van de initiatieven, het versterken van de banden tussen de diensten. Het versterken van de banden met hun administratieve omgeving en hun externe zichtbaarheid en het toezien op hun integratie in de verschillende culturele netwerken.
 • Het voeren van de aanwervings-, plannings-, functionerings-, evaluatie-, verzuim- en bijsturingsgesprekken van het personeel van de musea;
 • Het opstellen van de begroting van de dienst om de continuïteit van de openbare dienstverlening te waarborgen. Het controleren van de uitgaven. Het opzetten van actieplannen en dashboards. Het controleren of de projectuitvoering in overeenstemming is met budgetten en regelgeving
 • Het controleren van de correspondentie, de verslagen aan het College/de Gemeenteraad, de verschillende verzoeken van het personeel voordat ze ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene directie en de schepen. Het coördineren, instaan voor de goede opvolging van de dossiers met de museumdiensten en de transversale diensten.
 • Het structureren en beheren, in overeenstemming met de specifieke ethiek en procedures van de Stad, van de externe en interne communicatie van de musea en de Centrale.
 • De dienst Musea vertegenwoordigen in nationale en internationale netwerken en zorgen voor aanwezigheid bij diverse activiteiten. Het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk van professionele relaties om de belangen van de Stad te beschermen en haar imago te bevorderen
 • Het spontaan meedelen van de nodige informatie aan de hiërarchie (voortgang van de dossiers, projecten, begrotingssituatie, personeelssituatie, enz.), het opstellen van de rapporten. Het verzekeren van regelmatig contact met de schepen die bevoegd is voor Cultuur.

Profiel

1. Houder zijn van een masterdiploma, een diploma van de tweede cyclus van universitaire studies of gelijkgesteld hoger onderwijs.

of

voldoen aan de specifieke voorwaarden voor interne bevordering

2. Ten minste vijf jaar aantoonbare ervaring in een leidende functie op universitair niveau hebben

3. Je hebt ervaring in museologie

4. Ervaring met projectmanagement en verandermanagement in een middelgrote organisatie is een pluspunt

5. Beschikbaar en reactief zijn

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.selor.be

Aanbod

 • Statutair dienstverband nadat aan alle voorwaarden voor benoeming is voldaan; aanvankelijk contractueel dienstverband
 • Uren: voltijds (flexibele werktijden). Avond- en weekenddiensten
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Bruto maandloon: 5364,75 (minimum)/ € 9154,19 (maximum) (salarisschaal A7)
 • Een schatting van het loon, rekening houdend met gezinssituatie, eerdere betrekkingen, enz. kan worden verkregen bij de OE Loopbaan van het Departement HR, elke dag tussen 8.30 en 12.30 uur, op 02 279 24 40.

Aanvullende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, volledige terugbetaling van abonnementen van de MIVB en gedeeltelijke terugbetaling van abonnementen van de NMBS, vrijstelling van remgeld in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Instituut Jules Bordet en het HUDERF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR

samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c.v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 22/08/2024.

Online op:vr 21 juni 2024
Locatie: Stad Brussel (Brucity)
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]