Financieel Directeur bij het Departement Openbaar Onderwijs (M/V/X)

Werkgever

Het Departement Openbaar Onderwijs is belast met het organiseren van het gemeentelijk onderwijs in een 100-tal instellingen van alle onderwijsniveaus en in beide taalrollen, zowel op pedagogisch vlak als op het vlak van het beheer van financiële middelen en anderen die aangewend dienen te worden. Dit departement telt ongeveer 5200 personeelsleden en meer dan 35 000 leerlingen en studenten. De PMS-centra en de “Service de promotion de la santé à l’école”, de bibliotheken en de buitenschoolse activiteiten maken eveneens deel uit van zijn bevoegdheden.

Met een jaarlijks budget van bijna 85 miljoen euro, staat de directie Financiën in voor de financiële coördinatie, werking en steun, binnen meer dan honderd scholen en bijschoolse instellingen en binnen de Franstalige en Nederlandstalige bibliotheken.
In de directie worden er 22 medewerkers tewerkgesteld en gecoördineerd.
Naast het begrotingsbeheer is de directie bevoegd voor de opstelling en uitvoering van de begroting en voor de controle ervan. Zij beheert verder de rekeningen van de verschillende vzw’s en controleert hun uitgaven en inkomsten.

Functie

Missie:

 • De strategische doelstellingen van de directie realiseren en deze samen met de diensthoofden omzetten in een operationeel plan afgestemd op de objectieven van de politieke overheid
 • De verschillende organisatorische eenheden coördineren en waken over de samenhang met de beslissingen genomen voor het geheel van de administratie
 • De administratie vertegenwoordigen en garant staan voor de wettelijkheid, de kwaliteit van het werk en voor de tevredenheid van het publiek

Taken:

 • De strategie in samenwerking met de verantwoordelijken van de O. E. ‘s omzetten in een operationele meerjarenplanning en de jaardoelstellingen uitwerken
 • De opvolging van de strategische en operationele doelstellingen structureren, communiceren en verzekeren; het actieplan uitwerken en de overzichten opstellen. Het geheel van de middelen bepalen, organiseren en doorvoeren om de vastgelegde doelen te bereiken
 • De uitvoering van de opdrachten en terugkerende activiteiten van de O. E. ‘s kwantitatief en kwalitatief vlak organiseren, coördineren en controleren. De interne en externe communicatie van de directie structureren
 • Talrijke vernieuwende projecten ontwikkelen (analytische boekhouding, processen, enz.)
 • De werking diagnosticeren en ontwikkelingsacties verrichten (heldere procedures, ...); de prioriteiten bepalen en een intern actieplan opstellen in projectvorm. Samenwerkingen bevorderen met de andere O. E. 's van het departement Openbaar Onderwijs en met de andere departementen
 • Alle types van gesprekken voeren: functiegesprek, functioneringsgesprek, evaluatiegesprek met de rechtstreekse medewerkers, gesprekken over ziekteverzuim, individuele gesprekken, verzoeningsgesprekken, enz.
 • De jaarbegrotingen/meerjarenbegrotingen van personeelsuitgaven en -inkomsten van de Stad uitwerken in samenwerking met de directeur-generaal. Maandelijks de uitvoering van de begroting controleren en het beheer van de subsidies verzekeren
 • De door de O. E. 's te behandelen dossiers verifiëren en bekrachtigen en de wettelijkheid/haalbaarheid van de acties van het departement Openbaar Onderwijs controleren. De interne en externe communicatie van de directie structureren
 • Nota's, rapporten, briefwisseling, notulen, verzoekschriften, artikels enz. opstellen
 • Een netwerk van professionele relaties ontwikkelen en in stand houden om de belangen van de Stad Brussel te vrijwaren en het imago van de Stad te promoten
 • Elk relevant element rapporteren aan de directeur-generaal en aan de ter zake bevoegde schepen: regelmatige rapporteringen opstellen over de activiteiten en projecten van de directie

Profiel

 1. Houder zijn van een diploma van master, een diploma van de tweede cyclus universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld hoger onderwijs
  of
  de specifieke interne bevorderingsvoorwaarden vervullen
 2. Relevante ervaring hebben van tenminste 5 jaar in een leidinggevende functie van universitair niveau
 3. Ervaring hebben van tenminste 5 jaar op het gebied van boekhouding, financiële analyse en beheerscontrole
 4. Ervaring hebben in projectbeheer inzake change management is een pluspunt

Taal

Overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 18 juli 1966 tot coördinatie van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken (Art. 21, §§ 2 en 5) zullen de kandidaten moeten voldoen bij een examen over de schriftelijke en mondelinge kennis van de Franse taal, dit vóór de vaste benoeming. In afwachting is de juridische band contractueel.
Het taalexamen wordt georganiseerd door Selor (Selectiebureau van de Federale Overheid). De inschrijving gebeurt online op de website www.werkenvoor.be.

Aanbod

 • Tewerkstelling in statutair verband na het vervullen van alle benoemingsvoorwaarden; contractuele betrekking in de tussentijd
 • Uurrooster: voltijds (flexibiliteit op het vlak van uurrooster)
 • Plaats van tewerkstelling: Brussel
 • Maandelijks brutoloon: 5.259,56 € (minimum)/8.821,64 € (maximum) (weddeschaal A7). Een berekening van het loon, rekening houdend met de familiale toestand, vroegere diensten, enz., kan bekomen worden bij de O.E. Loopbaan van het Departement HR, alle dagen tussen 8u30 en 12u30, op het nummer 02 279 24 40.
 • Bijkomende voordelen: smartphone, maaltijdcheques, vrijstelling van het remgeld bij het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordet Instituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola

Selectieprocedure

Een preselectie zal gebeuren op basis van het c. v., de te vervullen voorwaarden alsook de vereiste ervaring en kennis.
De selectieprocedure bestaat uit twee gedeelten.
Het eerste gedeelte bestaat uit een assessment center dat de gedrags- en cognitieve vaardigheden (strategische visie, problemen analyseren, problemen oplossen, plannen en organiseren, leiden, mondelinge communicatie) van de kandidaten test. Dit gedeelte wordt door een extern selectiebureau georganiseerd.
Het tweede gedeelte bestaat uit een gesprek met een selectiecommissie dat de technische vaardigheden en de algemene geschiktheid van de kandidaten test.
De kandidaten dienen een tiental dagen voor het tweede gedeelte een nota in te dienen, waarbij zij hun visie van de missie van de dienst en van de functie, alsook van de materie weergeven.
De procedure duurt gemiddeld vier maanden.

Om te solliciteren moet een sollicitatiedossier ingediend worden bij het Departement HR via http://jobs.brussel.be, samengesteld uit:

 • een brief waarin de sollicitatie wordt gemotiveerd;
 • een c. v.;
 • een fotokopie van het vereiste diploma.

De afsluitingsdatum van de indiening van de kandidaturen is 9 april 2023.

Met onvolledige kandidaturen wordt geen rekening gehouden.
De kandidaten die zouden gesolliciteerd hebben zonder alle toelatingsvoorwaarden te vervullen zullen beschouwd worden als ten onrechte ingeschreven.

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.
Het koninklijk besluit van 23 december 1977 in verband met de sociale reclassering van de personen met een handicap in de gemeenten zal toegepast worden. De kandidaten worden verzocht bij hun kandidatuurstelling een attest te voegen van de bevoegde organisatie, waarin hun handicap erkend wordt.
Het programma van de selectieprocedure kan worden aangepast aan de aard van de handicap van de kandidaat.

Online op:di 14 maart 2023
Locatie: Brussel
Ville de Bruxelles - Stad Brussel

Rue des Halles 4 - Hallenstraat 4
1000 Bruxelles
België

Tel:02 279 24 20
Even geduld, uw aanvraag wordt verwerkt
Mail naar uw vrienden
Mail(s) succesvol verstuurd
Er is een fout opgetreden, gelieve contact op te nemen met uw systeem administrator
[sluiten]